ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
ชั้นลอย

ชั้น ๒

ชั้น ๓

ชั้น ๑

ชั้น ๔


วันและเวลาทำการ
  • เวลาทำการ   เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
     
  • รอบเข้าชม    มีรอบเข้าชมทุกๆ ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ รอบต่อวัน

โดยรอบสุดท้ายให้บริการในเวลา ๑๗.๐๐ น. และ ในกรณีที่ต้องการเข้าชม ๒ เส้นทาง
 รอบสุดท้าย เวลา ๑๕.๐๐ น.


เส้นทางการเข้าชม

ท่านสามารถเข้าชมได้ทั้ง ๙ ห้องจัดแสดง โดยเลือกเส้นทางเข้าชมได้ดังนี้


รูปแบบการเข้าชมที่ ๑ : รับชม ๗ ห้องจัดแสดงแรก ใช้เวลาเข้าชม  ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที


      ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์          ๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม


      ๓. ห้องเรืองนามหรสพศิลป์              ๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี


      ๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม             ๖.ห้องดื่มดำย่านชุมชน


      ๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง

 รูปแบบการเข้าชมที่ ๒ : รับชม ๒ ห้องจัดแสดงล่าสุด ใช้เวลาในการชม ๒ ชั่วโมง
 
      ๘. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย                         ๙. ห้องดวงใจปวงประชา
 
 


 รูปแบบการเข้าชมที่ ๓ : รับชม ๙ ห้องจัดแสดง ใช้เวลาในการชม ๔ ชั่วโมง
 
      ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์         ๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม
 
      ๓. ห้องเรืองนามหรสพศิลป์             ๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี
 
      ๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม            ๖.ห้องดื่มดำย่านชุมชน
 
      ๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง                    ๘. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย  
                 
      ๙. ห้องดวงใจปวงประชา