ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
วันวาน ณ รัตนโกสินทร์ @ เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ๓ - ๑๕ เม.ย. ๕๖
  ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมกับทางเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าเพื่อจัดกิจ กรรมออกบูธแนะนำ และประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “วันวาน... ณ รัตนโกสินทร์” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซ่า  ปิ่นเกล้า ชั้น G ในวันที่ ๓ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ได้เชิญพันธมิตรของทางอาคารฯ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมออกบูธในครั้งนี้อีกด้วย โดยได้มีกิจกรรมการถ่ายภาพ    ตัวเองลงบนแสตมป์ส...
Gallery

    “งานวันวาน...ณ รัตนโกสินทร์ ๒๕๕๕” วันที่ ๑๑ เมษายน – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็...