ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
วันวาน ณ รัตนโกสินทร์ @ เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ๓ - ๑๕ เม.ย. ๕๖
  ทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมกับทางเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าเพื่อจัดกิจ กรรมออกบูธแนะนำ และประชาสัมพันธ์อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ภายใต้ชื่อ “วันวาน... ณ รัตนโกสินทร์” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา ซ่า  ปิ่นเกล้า ชั้น G ในวันที่ ๓ ถึง ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ได้เชิญพันธมิตรของทางอาคารฯ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมออกบูธในครั้งนี้อีกด้วย โดยได้มีกิจกรรมการถ่ายภาพ    ตัวเองลงบนแสตมป์ส...
Gallery

    “งานวันวาน...ณ รัตนโกสินทร์ ๒๕๕๕” วันที่ ๑๑ เมษายน – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การค้าเซ็...