อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
โลหะปราสาท

        “โลหะปราสาท” แห่งเดียวในโลก พุทธศิลป์สถาปัตย์รัตนโกสินทร์ แรกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ แต่เสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลปัจจุบัน ยอดแทนความหมายของโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ หลักธรรมอันเป็นเครื่องนำสู่การหลุดพ้น ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวรประวัติและความรู้เกี่ยวกับโลหะปราสาท

          ชมการพัฒนาโลหะปราสาท ด้วยการหมุนผ่านกาลเวลา

          เชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานบนมณฑปยอดเพื่อเสริมสิริมงคล