ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
รายละเอียดการเข้าชม

การเข้าชม

          ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่     (โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

         **หากต้องการเข้าชม ๑ เส้นทาง      จะใช้เวลา ในการรับชม    ๒ ชั่วโมง

         **หากต้องการเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม    ๔  ชั่วโมง

  


อัตราการเข้าชม
                                     
 
  • ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
  • เข้าชมฟรี สำหรับ
  • เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
  • นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย)                               ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
  • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
  • ภิกษุ สามเณร และ ผู้พิการ
 
** ค่ามัดจำเครื่องแปลภาษาอังกฤษ สำหรับชาวต่างชาติ ๑,๐๐๐ บาทต่อเครื่อง

โปรโมชั่น อาคารนิทรรน์รัตนโกสินทร์

BTS

     แสดงบัตรโดยสาร BTS  รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน / ครั้ง / วัน

     แสดงบัตรโดยสาร BTS  รับสิทธิ์เข้าห้องสมุดฟรี ๑ ท่าน / ครั้ง / วัน

     แสดงบัตรพนักงาน BTS รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน / ครั้ง / วัน

หมายเหตุ : ยกเว้นบัตรโดยสาร BTS ประเภท ๑ วัน และบัตรโดยสารเที่ยวเดียว

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

 

 

TRUE

     แสดง SMS รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม ๑ แถม ๑

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

 

 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

     แสดงบัตร GHB ATM และบัตร GHB Pay Card  รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม ๑ แถม ๑

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

 

 

MUSE PASS  Season ๖

     แสดงบัตร Muse pass  Season ๖ รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (บัตรมีอายุการเข้าชม ๑ ปี นับจากวันที่ ซื้อบัตร

     หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒