อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
รายละเอียดการเข้าชม

การเข้าชม

          ผู้ชมสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง หรือ เลือกชมเพียงเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งได้ตามความต้องการ โดยขึ้นอยู่กับรอบเวลาที่ว่างอยู่     (โปรดตรวจสอบรอบเข้าชม ได้ที่จุดจำหน่ายบัตรอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์)

         **หากต้องการเข้าชม ๑ เส้นทาง      จะใช้เวลา ในการรับชม    ๒ ชั่วโมง

         **หากต้องการเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง จะใช้เวลาในการรับชม    ๔  ชั่วโมง

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จึงกำหนดจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการในแต่ละเส้นทางลดลงเป็นการชั่วคราว เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม ดังนี้

         - เส้นทางที่ ๑ รับผู้เข้าชมจำนวนรอบละ ๑๒ ท่าน

         - เส้นทางที่ ๒ รับผู้เข้าชมจำนวนรอบละ ๑๒ ท่าน

  


อัตราการเข้าชม
                                     
 
  • ผู้ใหญ่ ราคา ๑๐๐ บาท (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
  • เข้าชมฟรี สำหรับ
  • เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร)
  • นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย)                               ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
  • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
  • ภิกษุ สามเณร และ ผู้พิการ
 
** บริการเครื่องแปลภาษาสำหรับชาวต่างชาติ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ จุดจำหน่ายตั๋ว โดยมีค่ามัดจำเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท หรือนำหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานในการใช้บริการเครื่องแปลภาษาได้

โปรโมชั่น อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

     รับสิทธิ์ผ่าน GHB ALL หรือแสดงบัตร GHB Pay Card/ GHB ATM รุ่นใดก็ได้ รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชม ๑ แถม ๑

     (หมดระยะเวลาในการรับสิทธิ์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)  

 

Thailand Museum Pass  

     แสดงบัตร Thailand Museum Pass รับสิทธิ์เข้าชมฟรี ๑ ท่าน

     (บัตรมีอายุการเข้าชม ๑ ปี นับจากวันที่ซื้อบัตร)