เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วัน
นิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน”
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.
ชั้นลอย

ชั้น ๒

ชั้น ๓

ชั้น ๑

ชั้น ๔


วันและเวลาทำการ
  • เวลาทำการ   เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
     
  • รอบเข้าชม    มีรอบเข้าชมทุกๆ ๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๐๙.๒๐ – ๑๕.๐๐ น. จำนวนทั้งสิ้น ๑๘ รอบต่อวัน

โดยรอบสุดท้ายให้บริการในเวลา ๑๕.๐๐ น. และ ในกรณีที่ต้องการเข้าชม ๒ เส้นทาง
 รอบสุดท้าย เวลา ๑๓.๐๐ น.


เส้นทางการเข้าชม

ท่านสามารถเข้าชมได้ทั้ง ๙ ห้องจัดแสดง โดยเลือกเส้นทางเข้าชมได้ดังนี้


รูปแบบการเข้าชมที่ ๑ : รับชม ๗ ห้องจัดแสดงแรก ใช้เวลาเข้าชม  ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาที


      ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์          ๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม


      ๓. ห้องเรืองนามหรสพศิลป์              ๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี


      ๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม             ๖.ห้องดื่มดำย่านชุมชน


      ๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง

 รูปแบบการเข้าชมที่ ๒ : รับชม ๒ ห้องจัดแสดงล่าสุด ใช้เวลาในการชม ๒ ชั่วโมง
 
      ๘. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย                         ๙. ห้องดวงใจปวงประชา
 
 


 รูปแบบการเข้าชมที่ ๓ : รับชม ๙ ห้องจัดแสดง ใช้เวลาในการชม ๔ ชั่วโมง
 
      ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์         ๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม
 
      ๓. ห้องเรืองนามหรสพศิลป์             ๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี
 
      ๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม            ๖.ห้องดื่มดำย่านชุมชน
 
      ๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง                    ๘. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย  
                 
      ๙. ห้องดวงใจปวงประชา