ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
ดวงใจปวงประชา

 

         กรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการสถาปนา และปกครองให้เจริญมั่นคงโดยพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์  ความเป็นชาติที่มีเอกราช และอารยะได้แสดงให้เห็นว่า การดำรงสถานะกษัตริย์ตลอด ๙ รัชกาล มิได้อยู่ในความสะดวกสบาย หากแต่เป็นฐานะของผู้ที่มีความสามารถสูงยิ่งในการนำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกร  คือ พระราชกรณียกิจนานัปการที่ได้ถ่ายทอดไว้แต่ละสมัยแตกต่างกัน

      รัชกาลที่ ๑ - ๓ สมัยแห่งการฟื้นฟูความมั่นคง ธำรงศาสน์และศิลป์ชมวีดิทัศน์การฟื้นฟูความรุ่งเรืองของสยามประเทศในทุกๆ ด้าน ท่ามกลางบรรยากาศสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

      รัชกาลที่ ๔ - ๕ สมัยแห่งการฝ่ามรสุมมหาอำนาจ นำชาติสู่ศิวิไลซ์  ร่วมน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่คงไว้ซึ่งเอกราชแห่งสยามประเทศ และทรงนำความความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินมาสู่สยาม เพื่อเรืองนามเสมออารยะประเทศ

      รัชกาลที่ ๖ - ๗ สมัยแห่งการปูทางสู่ประชาธิปไตย นำไทยให้ยั่งยืน  เป็นสมัยที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของประชาชนผ่านการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านอย่างมั่นคงและเตรียมพร้อมสู่การปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

      รัชกาลที่ ๘ - ๙ สมัยแห่งพระมหากษัตริย์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ร่วมตราตรึงไปกับภาพยนตร์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร นำความอุดมสมบูรณ์จากดินสู่ฟ้า... จากป่าสู่เมือง ในบรรยากาศที่โอบล้อมตัวคุณเสมือนพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่ไปทั่วทุกสารทิศGallery