ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.
รูปแบบการเข้าชมที่ ๓
 รูปแบบการเข้าชมที่ ๓ : รับชม ๙ ห้องจัดแสดง ใช้เวลาในการชม ๔ ชั่วโมง
 
      ๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์         ๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม
 
      ๓. ห้องเรืองนามหรสพศิลป์             ๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี
 
      ๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม            ๖.ห้องดื่มดำย่านชุมชน
 
      ๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง                    ๘. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย  
                 
      ๙. ห้องดวงใจปวงประชา