เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

คำถามที่พบบ่อย

Q :
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้บริการในวันใดบ้าง
A :

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  โดย
อังคาร – อาทิตย์     เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.


หมายเหตุ: หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับ วันจันทร์ ทางอาคารฯ ปิดทำการ

 


Q :
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมเป็นรอบใช่หรือไม่ อย่างไร
A :

การเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๓๐ นาที
อังคาร – อาทิตย์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
.


** หมายเหตุ 

๑. เปิดให้เข้าชมรอบแรก เวลา ๐๙.๓๐ น.

๒. กรณีเข้าชม ๑ เส้นทาง (ระยะเวลาในการเข้าชม ๒ ชั่วโมง) รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

๓. กรณีเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง (ระยะเวลาการเข้าชม ๔ ชั่วโมง) รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา ๑๒.๐๐ น.

๔. ท่านสามารถชมนิทรรศการแต่ละห้องได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลาภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม ยกเว้น ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชา ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น

 

- ชมนิทรรศการ ๑๒ รอบ : ๐๙.๓๐ / ๑๐.๐๐ / ๑๐.๓๐ / ๑๑.๐๐ / ๑๑.๓๐ / ๑๒.๐๐ / ๑๒.๓๐ / ๑๓.๐๐ / ๑๓.๓๐ / ๑๔.๐๐ / ๑๔.๓๐ / ๑๕.๐๐ นาฬิกา (รอบสุดท้าย)
 
- ชมการแสดงของเด็กและเยาวชน : เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา (ชมฟรี)

 


Q :
อัตราค่าเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นเท่าไหร่
A :

- ชาวไทย ๗๐ บาท

- ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท

 
เข้าชมฟรี สำหรับ
- เด็ก (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ความสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร) สำหรับเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า ๑๒ ปี และเด็กพิเศษต้องเข้าชมพร้อมผู้ปกครอง
- นักเรียน/นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา
- ผู้สูงอายุ (ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปีขึ้นไป) แสดงบัตรประชาชน
- ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ

Q :
สถานที่ใกล้เคียงอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์คือสถานที่ใดบ้าง
A :

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (เฉลิมไทยเก่า)
โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม
ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระบรมมหาราชวัง


Q :
มีรถประจำทางสายใดผ่านบ้าง
A :

รถโดยสารประจำทาง สาย ๒, ๙, ๑๕, ๓๑, ๓๓, ๓๙, ๔๒, ๔๗, ๔๙, ๖๐, ๖๔, ๖๘, ๗๐, ๗๙, ๘๒, ๘๖, ๑๕๗, ๒๐๑, ๕๐๓ และ ๕๐๙


Q :
นิทรรศการทั้ง ๒ เส้นทางมีความแตกต่างกันอย่างไร
A :

สำหรับเส้นทางที่ ๑ จะประกอบไปด้วย ๗ ห้องจัดแสดง

บอกเล่าเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ ในแต่ละยุคสมัยผ่านห้องจัดแสดงทั้ง ๗ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง ๔ มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิเมชั่น ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซลฟ์ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning)

 

ส่วนเส้นทางที่ ๒ จะประกอบไปด้วย ๒ ห้องจัดแสดงใหม่ 

ห้องแรกคือห้อง “เรืองรุ่งวิถีไทย” ซึ่งจะ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน โดยภายในห้องจัดแสดงจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาอย่างสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ในทุกช่วงชีวิตของคนไทย ด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสายน้ำ นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชาวสยามสองฝั่งถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายแรกของไทย เป็นต้น ทำให้ผู้ชมตระหนักถึงความละเมียดละไมในการดำเนินชีวิตของชาวไทยในอดีต และร่วมซาบซึ้งถึงความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยกับห้อง “ดวงใจปวงประชา” โดยรวบรวมและนำเสนอเรื่องราว พระราชอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึง รัชกาลที่ ๙
 


Q :
ระยะเวลาในการเข้าชมนิทรรศการเป็นเท่าใด
A :

เส้นทางที่ ๑ แบ่งออกเป็น ๗ ห้องจัดแสดงแรก ใช้เวลาในการชม ๒ ชม. ได้แก่

 

๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ 

๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม

๓. ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์

๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี 

๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม 

๖. ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน 

๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง

 

เส้นทางที่ ๒ แบ่งออกเป็น ๒ ห้องจัดแสดงล่าสุด ใช้เวลาในการชม ๒ ชม. ได้แก่

 

๑. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย 

๒. ห้องดวงใจปวงประชา

ท่านสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง รวม ๙ ห้องจัดแสดง ใช้เวลาในการชม ๔ ชม.


Q :
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีที่จอดรถหรือไม่ และค่าจอดรถเท่าไหร
A :

ทางนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีพื้นที่จอดรถค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีผู้ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ค่อนข้างมาก แนะนำให้ใช้บริการของขนส่งมวลชน

หรือสามารถจอดได้ที่วัดราชนัดดา จะมีอัตราค่าจอดรถ วันละ ๓๐ บาท


Q :
มีร้านอาหารภายในอาคารหรือไม่
A :

ภายในอาคารจะมีร้านกาแฟ GOLDEN COFFEE BY Golden Place เปิดให้บริการ

สำหรับผู้ที่ต้องการทานอาหารจานด่วน สามารถเดินไปยังถนนดินสอ ซึ่งจะมีร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทาน ไม่ไกลจากตัวอาคารนิทรรศน์ฯ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่