ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ร่วมงานกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

คำถามที่พบบ่อย

Q :
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้บริการในวันใดบ้าง
A :

เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์  โดย
อังคาร – อาทิตย์     เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์   เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

หมายเหตุ: หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ตรงกับ วันจันทร์ ทางอาคารฯ ปิดทำการ


Q :
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมเป็นรอบใช่หรือไม่ อย่างไร
A :

การเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ ๒๐ นาที
อังคาร – อาทิตย์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๙.๐๐ น.


** หมายเหตุ 

๑. กรณีเข้าชม ๑ เส้นทาง (ระยะเวลาในการเข้าชม ๒ ชั่วโมง) รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา ๑๗.๐๐ น.

๒. กรณีเข้าชมทั้ง ๒ เส้นทาง (ระยะเวลาการเข้าชม ๔ ชั่วโมง) รอบเข้าชมสุดท้าย เวลา ๑๕.๐๐ น.

๓. ท่านสามารถชมนิทรรศการแต่ละห้องได้ตามอัธยาศัย โดยไม่จำกัดเวลาภายในวันที่ระบุในบัตรเข้าชม ยกเว้น ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย และห้องดวงใจปวงประชา ซึ่งทางอาคารจำเป็นต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าชมเฉพาะรอบเวลาที่ระบุไว้ในบัตรเข้าชมเท่านั้น


Q :
อัตราค่าเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นเท่าไหร่
A :

ผู้ใหญ่ และชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท

เข้าชมฟรีสำหรับ
เด็ก (สูงไม่เกิน ๑๒๐ ซม.)
นักเรียน นักศึกษา ป.ตรี (ในเครื่องแบบ หรือแสดงบัตร)
พระภิกษุและนักบวช
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปี ขึ้นไป โดยแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยัน)
ผู้พิการ


Q :
สถานที่ใกล้เคียงอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์คือสถานที่ใดบ้าง
A :

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (เฉลิมไทยเก่า)
โลหะปราสาท วัดราชนัดดาราม
ภูเขาทอง วัดสระเกศฯ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑ์หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เสาชิงช้า วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระบรมมหาราชวัง


Q :
มีรถประจำทางสายใดผ่านบ้าง
A :

รถโดยสารประจำทาง สาย ๒, ๙, ๑๕, ๓๑, ๓๓, ๓๙, ๔๒, ๔๗, ๔๙, ๖๐, ๖๔, ๖๘, ๗๐, ๗๙, ๘๒, ๘๖, ๑๕๗, ๒๐๑, ๕๐๓ และ ๕๐๙


Q :
นิทรรศการทั้ง ๒ เส้นทางมีความแตกต่างกันอย่างไร
A :

สำหรับเส้นทางที่ ๑ จะประกอบไปด้วย ๗ ห้องจัดแสดง

บอกเล่าเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ตั้งแต่แรกเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆ ในแต่ละยุคสมัยผ่านห้องจัดแสดงทั้ง ๗ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย ทั้งสื่อจัดแสดง หุ่นจำลอง การนำสื่อผสมเสมือนจริง ๔ มิติ สื่อมัลติทัช มัลติมีเดียอะนิเมชั่น ในลักษณะอินเตอร์เอคทีฟ เซลฟ์ เลิร์นนิ่ง (Interactive Self-learning)

 

ส่วนเส้นทางที่ ๒ จะประกอบไปด้วย ๒ ห้องจัดแสดงใหม่ 

ห้องแรกคือห้อง “เรืองรุ่งวิถีไทย” ซึ่งจะ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน โดยภายในห้องจัดแสดงจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาอย่างสนุกสนานกับการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ในทุกช่วงชีวิตของคนไทย ด้วยการล่องเรือชมวิถีชีวิตริมสายน้ำ นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชาวสยามสองฝั่งถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นถนนสายแรกของไทย เป็นต้น ทำให้ผู้ชมตระหนักถึงความละเมียดละไมในการดำเนินชีวิตของชาวไทยในอดีต และร่วมซาบซึ้งถึงความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยกับห้อง “ดวงใจปวงประชา” โดยรวบรวมและนำเสนอเรื่องราว พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทั้ง ๙ รัชกาล
 


Q :
ระยะเวลาในการเข้าชมนิทรรศการเป็นเท่าใด
A :

เส้นทางที่ ๑ แบ่งออกเป็น ๗ ห้องจัดแสดงแรก ใช้เวลาในการชม ๒ ชม. ได้แก่

 

๑. ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ 

๒. ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยาม

๓. ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์

๔. ห้องลือระบิลพระราชพิธี 

๕. ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม 

๖. ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน 

๗. ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง

 

เส้นทางที่ ๒ แบ่งออกเป็น ๒ ห้องจัดแสดงล่าสุด ใช้เวลาในการชม ๒ ชม. ได้แก่

 

๑. ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย 

๒. ห้องดวงใจปวงประชา

ท่านสามารถเลือกชมได้ทั้ง ๒ เส้นทาง รวม ๙ ห้องจัดแสดง ใช้เวลาในการชม ๔ ชม.


Q :
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีที่จอดรถหรือไม่ และค่าจอดรถเท่าไหร
A :

ทางนิทรรศน์รัตนโกสินทร์มีพื้นที่จอดรถค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ จะมีผู้ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ค่อนข้างมาก แนะนำให้ใช้บริการของขนส่งมวลชน

หรือสามารถจอดได้ที่วัดราชนัดดา จะมีอัตราค่าจอดรถ วันละ ๓๐ บาท


Q :
มีร้านอาหารภายในอาคารหรือไม่
A :

ภายในอาคารจะมีให้บริการร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี่ นอกจากจะมีเครื่องดื่มร้อน / เย็น แล้ว ยังมีเบเกอรี่ และอาหารแช่แข็งอีกด้วย สำหรับผู้ที่ต้องการทานอาหารจานด่วน สามารถเดินไปยังถนนดินสอ ซึ่งจะมีร้านอาหารมากมายให้ท่านเลือกรับประทาน ไม่ไกลจากตัวอาคารนิทรรศน์ฯ


Q :
สามารถเข้าใช้บริการร้านกาแฟทรู คอฟฟี่ บริเวณชั้น ๔ จุดชมวิว โดยไม่ได้เข้าชมนิทรรศการได้หรือไม
A :

ไม่สามารถใช้บริการได้ เนื่องจากร้านกาแฟ ทรู คอฟฟี่ บริเวณชั้น ๔ เป็นหนึ่งในห้องจัดแสดง คือ ห้องรัตนโกสินทร์สกายวิว ซึ่งเป็นจุดชมวิวของทางอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ที่มีบัตรเข้าชมเท่านั้น