วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสิน...

      วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะเปิดให้บริการเข้าชมนิทรรศการ “พระปิยมหาราชเจ้าดุจประทีปทอง ไฟฟ้าไทยสว่างเรืองรอง สถิตในใจไทยนิรันดร์” และกิจกรรมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป ฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔ ...ตารางกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกส...

      ตารางกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION   อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ดังนี้   ...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...