Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้...

      อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เปิดให้บริการแล้ว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านความสะอาดและความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกๆ ท่าน  เปิดให้บริกา...การแสดงดนตรีสากลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแห...

      การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน   “ช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาก...ห้องสมุดนิทรรศรัตนโกสินทร์โฉมใหม่!...

      นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ปรับปรุงห้องสมุดรูปโฉมใหม่!   สำหรับห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านที่รวบรวมหนังสือ สื่อมัลติมีเดีย ครอบคลุมสาระความรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งเชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากห้องนิทรรศการ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพ...