เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ทรงพระเจริญ
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินให้มีความสง่างาม โดยเริ่มนำอาคารหมายเลข ๑ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งอยู่ถัดจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (พื้นที่ศาลาเฉลิมไทยเดิม) ซึ่งที่ตั้งอาคารนั้น เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าสู่เขตพระราชธานีเมื่อครั้งในอดีต เปรียบได้กับเป็น ประตูสู่กรุงรัตนโกสินทร์ จึงกำหนดให้มีการจัดสร้างตกแต่งบูรณะอาคารเดิม ให้เป็น อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านรูปแบบ Edutainment ผ่านสื่อผสมเสมือนจริง เป็นการเรียนรู้แบบ Interactive Self – learning ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้เอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาติไทยที่บรรพชนได้สั่งสมมา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ก่อนเที่ยวชมสถานที่จริง และเพื่อให้ชาวไทยได้ร่วมกันสืบสานมรดกของแผ่นดินที่สืบทอดมาอย่างยาวนานให้คงอยู่คู่ชาติไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป


โดยได้เริ่มโครงการก่อสร้าง บูรณะอาคาร และตกแต่งนิทรรศการภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเปิดให้สาธารณชนได้เข้าชมเพื่อร่วมภาคภูมิใจไปกับศิลปวิทยาการ มรดกของแผ่นดินที่สืบทอดมายาวนาน และอารยธรรมของประเทศในยุคที่เรียกว่า รัตนโกสินทร์นี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป


อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัล MUSEUM THAILAND AWARD ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ยอดเยี่ยม และรางวัล MUSEUM THAILAND AWARD ด้าน MUSEUM THAILAND POPULAR VOTE ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ และ ปี ค.ศ. ๒๐๑๘ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับถึงสองปีติดต่อกัน
 

ด้วย ความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการขับเคลื่อนภารกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษา ในการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

 

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บริหารงานโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มุ่งหมายที่จะรักษามาตรฐานของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย นำเสนอผ่านเทคโนโลยี ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ อันประกอบด้วย สื่อจัดแสดงแบบจำลอง การจำลองบรรยากาศและสถานที่ การนำสื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

 

เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม  เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จึงได้จัดสรรพื้นที่ ๓๒๐ ตารางเมตร ภายในห้องการแสดงและกิจกรรม เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงความสามารถทางด้านศิลปะการแสดง ทั้งในด้านนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ครอบคลุมทั้งศิลปะของไทย และสากล ภายใต้ชื่อ “เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน” โดยจัดแสดง ในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ นาฬิกา พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี

 

ปัจจุบัน เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน ได้เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนแสดงความสามารถมาแล้วกว่า ๑,๕๐๐ คน จากสถาบันการศึกษา ๖๗ แห่ง ทั่วประเทศ โดยบางส่วนเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ในการแสดงบนเวที ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สินฯ ที่มุ่งหมายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อันเป็นฐานรากสู่อนาคตของชาติที่มั่นคง

 

  

  

 


 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่