ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร
Nitasrattanakosin Exhibition Hall, is temporarily closed until May 31, 2020
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ขอเชิญชม นิทรรศการ ชุด “พ่อ – Bapu : Love for the Nation” ๓ ธ.ค.๕๗ - ๔ ม.ค.๕๘

     

กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย

ขอเชิญชม นิทรรศการ “พ่อ – Bapu : Love for the Nation”

ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ตั้งแต่วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 

 

                          นิทรรศการ พ่อ-Bapu นำเสนอแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง สมดุล และยั่งยืน ตลอดจนประโยชน์สุขที่เกิดขึ้น รวมถึงการขยายผลนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่สืบไป  และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของมหาตมะ คานธี ผู้นำการปลดปล่อยเสรีภาพแห่งอินเดีย ด้วยความวิริยะอุตสาหะยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด “กลางใจประชา” ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าต่างสถิตอยู่ในดวงใจปวงประชามิลืมเลือน  

                 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในด้านต่างๆ อย่างมากมายเหลือคณานับ ซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ด้วยการก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระบบนิเวศวิทยาโดยการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับสร้างความสมดุลในระบบเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาชนบทที่ทุรกันดารและขาดแคลนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และที่สำคัญยิ่งคือการพัฒนาคนให้มีหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีคุณธรรมและความรอบรู้อันเป็นพื้นฐานของการกระทำทั้งปวง นิทรรศการได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 6 ส่วนคือ

ส่วนจัดแสดงที่ 1 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมหมายรวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำนึงถึงความสอดคล้องเกื้อกูลกันระหว่างการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างเคร่งครัด บนพื้นฐานความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสภาวะที่เป็นจริงตามธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติทำให้เกิดแนวคิดทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรดิน ที่เป็นแบบอย่างให้ประชาชน และองค์กรต่างๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินงานอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถปฏิบัติได้จริงและนำไปสู่ผลที่ยั่งยืน   

 

 

ส่วนจัดแสดงที่ 2 : การพัฒนาด้านชนบท

                          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบทเป็นอย่างยิ่ง เพราะ “ประชาชนในชนบทเป็นประชาชนส่วนใหญ่” โดยทรงมุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเองและดำรงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคง ด้วยการพัฒนาอาชีพที่ยึดสภาพพื้นฐานเดิมของท้องถิ่น ทั้งสภาพทางภูมิประเทศ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นหลักในการพระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อการผลิต เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว และการเตรียมชุมชนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกอย่างเป็นขั้นตอน ที่เรียกว่า “ระเบิดจากข้างใน” ด้วยการให้ประชาชนรวมกลุ่มกันมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีและวิธีการที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง ดังมีตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ โครงการหลวงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการปลูกพืชเมืองหนาวเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทางพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นขั้นตอน และแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ปลาและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ เพื่อพัฒนาอาชีพประมงรายย่อยทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม 

 

ส่วนจัดแสดงที่ 3 : ปรัชญาการพัฒนา

                             “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และต่อมาภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้ประเทศชาติรอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

 

ส่วนจัดแสดงที่ 4 :ภาพการทรงงาน

                           จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 9 ภาพ ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จออกเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องที่ทุรกันดารทั่วประเทศกว่า 60 ปี โดยทุกภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะปรากฏพระองค์พร้อมเครื่องมือทรงงานคือ แผนที่ทรงงานและกล้องเสมอ 

 

ส่วนจัดแสดงที่ 5 :ผนังอินเตอร์แอคทีฟ

                           ผนังนี้นำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ โดยผู้ชมสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกน QR Code ที่รูปของบุคคลที่ปรากฏอยู่ที่ผนังจำนวน 9 คน เพื่อรับชมวีดิโอความในใจที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ ในส่วนของมหาตมะ คานธี ผู้ชมสามารถสแกน QR code ในลักษณะเดียวกันเพื่อรับชมข้อมูล

 

ส่วนจัดแสดงที่ 6 :สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสารคดีผลงานของมหาตมะ คานธี

                    สารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 3 เรื่อง ถ่ายทอดให้เห็นการพัฒนาประเทศของพระองค์ในแต่ละด้าน คือ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านชนบท และปรัชญาการพัฒนา โดยนำเสนอเป็นสารคดีความยาว 6 นาที ฉายสลับกับสารคดีผลงานของมหาตมะ คานธี ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกัน 

 

นิทรรศการ ชุด “พ่อ – Bapu : Love for the Nation”  เปิดให้เข้าชมทุกวันและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันจันทร์

ตามเวลาดังนี้

วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 19.00 น.

เข้าชม ฟรี ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ติดต่อ โทร 02-621-0044 ,โทรสาร 02-631-0043