อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบก
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย (ไทยประยุกต์) ของวงสไบ บ้านดนตรีสาธุการ

     
    การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน
    “การรวมกลุ่มของเยาวชนผู้หลงรักในเสน่ห์เพลงไทย นำเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล เกิดเป็นดนตรีร่วมสมัยไทยประยุกต์ของ “วงสไบ” บ้านดนตรีสาธุการ ที่นุ่มลึก หลากหลายในมิติความต่างของดนตรีที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังทรงคุณค่าที่จะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจ และชาวต่างชาติได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น น้องๆ กลุ่มนี้มาร่วมแสดงด้วยชุดเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าชมการแสดงเป็นอย่างมาก การแสดงในครั้งนี้ล้วนได้ถ่ายทอดการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทยให้มีความร่วมสมัยและประยุกต์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี”เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์