Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย (ไทยประยุกต์) ของวงสไบ บ้านดนตรีสาธุการ

     
    การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน
    “การรวมกลุ่มของเยาวชนผู้หลงรักในเสน่ห์เพลงไทย นำเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล เกิดเป็นดนตรีร่วมสมัยไทยประยุกต์ของ “วงสไบ” บ้านดนตรีสาธุการ ที่นุ่มลึก หลากหลายในมิติความต่างของดนตรีที่เข้าถึงได้ง่าย แต่ยังทรงคุณค่าที่จะส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจ และชาวต่างชาติได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น น้องๆ กลุ่มนี้มาร่วมแสดงด้วยชุดเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เข้าชมการแสดงเป็นอย่างมาก การแสดงในครั้งนี้ล้วนได้ถ่ายทอดการอนุรักษ์ศิลปะดนตรีไทยให้มีความร่วมสมัยและประยุกต์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้เป็นอย่างดี”เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์