ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดเวทีการแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมด้านดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มทักษะให้กับเยาวชนที่สนใจ มาร่วมกันภาคภูมิใจ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดปี ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์