อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     

          อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขอเชิญชมนิทรรศการเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงในด้านต่างๆ และสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมต่อไป

          ภายในงานจัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อแก้ปัญหาให้แก่ราษฎร ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่าย   

          ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เข้าชมฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔