อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงด้านดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป เข้าชมฟรี ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ –๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงด้านดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) โดยนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป ที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องมาอย่างหลายเดือน พร้อมมอบความบันเทิงแก่ทุกท่าน เข้าชมฟรี ในวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ –๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔