อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงความสามารถทางด้านดุริยางคศิลป์ ดนตรีสากล วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงความสามารถทางด้านดุริยางคศิลป์ ดนตรีสากล โดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เพลิดเพลินใจไปกับการบรรเลงเปียโนประกอบแซกโซโฟนในบทเพลงคลาสสิก วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ เวทีการแสดงเพื่อเยาวชน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔