ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานประกอบการ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยด้านสุขอนามัย

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ได้รับการรับรองคุณภาพของสถานประกอบการ สร้างความมั่นใจและปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดความเสี่ยงป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และได้รับตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยปฏิบัติตามเกณฑ์ตรวจสอบเพื่อประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยว แบ่งออกเป็นดังนี้

   ๑. จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียว สำหรับผู้รับบริการ

   ๒. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการและอนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการเท่านั้น  

   ๓. พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ในขณะปฏิบัติงาน

   ๔. ทำความสะอาดอาคารบริเวณโดยรอบและบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

   ๕. จัดเตรียมเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย ๗๐% ขึ้นไป ไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

   ๖. หลีกเลี่ยงการรับเงินโดยการสัมผัสกับมือโดยตรง อาจสวมถุงมือหรือมีถาดสำหรับรับเงิน และควรทำความสะอาดที่รับเงินอย่างสม่ำเสมอ

   ๗. พนักงานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยต้องมีการป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย สวมถุงมือยาง ผ้ายาง กันเปื้อน และใช้เหล็กคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุง มัดปากถุงให้มิดชิด พนักงานผู้ทำหน้าที่จัดการขยะจะต้องล้างมือทันที