วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ประกาศ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แจ้งปิดรับผู้ชมนิทรรศการ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

     
 
ด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ และวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
มีคณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าชมจำนวนมาก
ในการนี้ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ขอประกาศแจ้งปิดรับผู้ชมนิทรรศการเพิ่มเติมในวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามรอบปกติ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ิ
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔