ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ สานรักษ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ แจ้งปิดรับผู้ชมนิทรรศการ ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

     
 
ด้วยวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ และวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
มีคณะหน่วยงานและสถาบันการศึกษาเข้าชมจำนวนมาก
ในการนี้ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
ขอประกาศแจ้งปิดรับผู้ชมนิทรรศการเพิ่มเติมในวันและเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการตามรอบปกติ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ิ
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔