ทรงพระเจริญ
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ประกาศ แจ้งเปลี่ยนเวลาทำการ

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอแจ้งเปลี่ยนเวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา

(เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์)

โดยเปิดให้เข้าชมรอบแรกในเวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา

และเข้าชมรอบสุดท้ายในเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา

(เปิดให้เข้าชมเป็นรอบทุก ๒๐ นาที)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐-๒๖๒๑-๐๐๔๔