อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ประมวลภาพการแสดง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

     

ขอเชิญชมประมวลภาพการแสดง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จากนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด และน้องต้นสนเด็กน้อยมหัศจรรย์ สามารถชมกิจกรรมการแสดงได้ฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์