อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”

     

ตารางกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION  

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ดังนี้

๑. วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์และการบรรเลงดนตรีไทย โดย โรงเรียนทวีธาภิเศก

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย นักเรียนในโครงการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สพฐ.

๒. กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์และการบรรเลงดนตรีไทย โดย โรงเรียนราชวินิต

๓. กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงดุริยางคศิลป์ โดย โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

๔. กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์และการบรรเลงดนตรีสากล โดย วิทยาลัยนาฏศิลป

๕. กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย โรงเรียนบางมดวิทยา

๖. กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

๗. กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงละครชาตรีและการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดง โดย ละครชาตรีคณะจงกล โปร่งน้ำใจ

๘. กิจกรรมวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์และการบรรเลงดนตรี โดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (กรุงเทพมหานคร)

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี  

๙. กิจกรรมวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

หมายเหตุ **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม