อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

ตารางกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION

     

ตารางกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION  

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงและร่วมกิจกรรมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ดังนี้

 

๑. วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  

           การแสดงนาฏศิลป์ โดย โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

           การแสดงนาฏศิลป์ โดย โรงเรียนมหรรณพาราม

๒. วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

           การแสดงดนตรีแจ๊ส โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาทยาลัยศิลปากร

๓. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแสดงดุริยางคศิลป์ (ดนตรีไทยร่วมสมัย) โดย โรงเรียนหอวัง (วงดนตรีเยลโล่บราวแบนด์)

๔. วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (คลองเตย)

๕. วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ และดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) โดย โรงเรียนสตรีวิทยา

๖. วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

         การแสดงนาฏศิลป์ และดุริยางคศิลป์ (ดนตรีไทย)  โดย ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมวัฒนธรรม ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง

๗. วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแสดงดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

๘. วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดย บ้านอินทนิลรำไทย

๙. วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

          การแสดงดุริยางคศิลป์ (ดนตรีสากล) โดย โรงเรียนราชวินิต

 

หมายเหตุ **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม