ทรงพระเจริญ
กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์”
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดงดนตรีสากลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

     

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน

 

“ช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษากำลังเริ่มก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่เช่นนี้ นับเป็นเวลาสำคัญที่บ่มเพาะความรู้ควบคู่ไปกับการแสวงหากิจกรรมที่กล่อมเกลาให้จิตใจมีหลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคง ดนตรีคือภาษาสากลที่ทำให้เยาวชนสามารถรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์บทเพลงได้อย่างสนุกสนาน น้องๆ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็เช่นกัน ต่างเลือกทำเลือกในสิ่งที่ถนัดสร้าง “วงดนตรีสากล” ขึ้นมา พัฒนาทักษะทุ่มเทให้กับการฝึกฝนจนชำนาญ ก้าวขึ้นแสดงบนเวทีอย่างมั่นใจ นำเสียงเพลงแจ๊สที่สำเนียงไพเราะมาสะกดให้ผู้ชมได้ซึมซาบไปกับเสียงเพลงที่เปี่ยมพลังของน้องๆ เป็นความภาคภูมิใจของเวทีแห่งนี้ที่ได้ร่วมเป็นพื้นที่บ่มเพาะ ปลูกฝังประสบการณ์ดีๆ ให้แก่เยาวชนทุกคน ”

 

เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์