อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ หยุดให้บริการชั่วคราว และงดกิจกรรมการแสดงเพื่อเยาวชน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐
ทรงพระเจริญ
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

etc.

การแสดงข้บร้องประสานเสียงของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

     

การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน

 

“การ “ข้บร้องประสานเสียง” ของกลุ่มเยาวชนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ถูกเรียบเรียงแบ่งเนื้อร้องแบ่งระดับการเปล่งเสียงให้ประสานกลมกลืนเป็นท่วงทำนองได้อย่างน่าฟัง อาศัยความแตกต่างในธรรมชาติของเสียงแต่ละคน หากเมื่อผสมผสานสอดคล้อง ก่อให้เกิดเสียงเพลงที่สมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกัน การฝึกหัดศิลปะการขับร้องแขนงนี้จึงมิใช่เพียงลำพังคนเดียวจะพบกับความสำเร็จได้ น้องๆ ทุกคนต้องฝึกฝนมากมายตั้งแต่ท่าทางการยืนการหายใจ การฝึกออกเสียงเข้าจังหวะ และเน้นเสียงอักขระที่ชัดเจนอีกด้วย ความตั้งอกตั้งใจของเยาวชนกลุ่มนี้และผู้ฝึกสอน สะท้อนให้เห็นบนเวทีการแสดงของอาคารนิทรรศน์ฯ จนได้รับเสียงชื่นชมพร้อมสร้างความภาคภูมิใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไป”

 

เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์