Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

การแสดงละครชาตรีของคณะละครชาตรีจงกล โปร่งน้ำใจ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน

     
     การแสดง “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มอบโอกาส สร้างกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์ The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION” เปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ต่อยอดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มทักษะให้กับเยาวชน
     “ละครชาตรี ศิลปะการร้องการรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่ต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ถึงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย แต่ “คณะละครจงกล โปร่งน้ำใจ” ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน ยังคงรักษารูปแบบการแสดงละครชาตรีแบบดั้งเดิมทว่าร่วมสมัยไว้ได้ และมีเยาวชนที่สนใจใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝนศิลปะแขนงนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยรูปแบบการแสดงที่คล้ายลิเก จึงต้องอาศัยทักษะการร้อง การรำ การท่องบทกลอน ประกอบดนตรีบรรเลงปี่พาทย์ ซึ่งเหล่าเยาวชนคณะละครนี้ต่างทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม แสดงออกถึงความตั้งใจ และการฝึกซ้อมจนเป็นหนึ่งเดียวกัน และเวทีแห่งนี้คืออีกหนึ่งโอกาสของน้องๆ ทุกคน ที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ ส่งต่อความงดงามของศิลปะไทยให้แพร่หลายต่อไป”
เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถอันหลากหลาย ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์