Nitasrattanakosin Exhibition Hall Resumes Operation On 16 June 2020.
อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ตารางกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION

     
ตารางกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ดังนี้
 
-วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงวงดุริยางค์เครื่องลมไม้ขนาดเล็ก จากนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
- วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงวงดุริยางค์เครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก จากนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
-วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงศิลปะนาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป    
 
-วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงศิลปะนาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป
 
-วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงเครื่องเป่าลมทองเหลือง จากเยาวชนนักเรียนเครื่องลมทองเหลือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
-วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงดนตรีสากล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
-วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงโปงลาง จากโรงเรียนราชวินิต
 
-วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย (ไทยประยุกต์) จากวงสไบ ดนตรีไทยร่วมสมัยหญิงไทย บ้านดนตรีสาธุก
 
-วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
การแสดงดนตรีสากล / การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ จากโรงเรียนสตรีวิทยา
 
หมายเหตุ **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม