ทรงพระเจริญ
นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์
โครงการเรียนรู้คุณค่าแห่งยุคสมัยนอกห้องเรียนกับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
LED Wall
Time Line
Library
Remarkable Entertainments
Sky View
Prestige of the Kingdom

แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ขอเข้าชมแบบเป็นหมู่คณะ

คู่มือการเรียนรู้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำหรับนักเรียน

คู่มือสำหรับครูผู้สอน ก่อนการชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หนังสือ "อัญมณีแห่งมหานคร" นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

Factsheet อาคารนิทรรศน์รัตน์โกสินทร์

เพลงรัตนโกสินทร์แผ่นดินแห่งรัก

แผ่นพับ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

etc.

ตารางกิจกรรม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สร้างโอกาส มอบกำลังใจ สู่สังคมเชิงสร้างสรรค์” The Stage of OPPORTUNITY and INSPIRATION

     

อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ขอเชิญชมการแสดงกิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้

 

 

-วันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงลิเกฮูลู จากโรงเรียนดารุ้ลอิบาดะห์ จังหวัดเพชรบุรี

 

-วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงกลองยาว/โปงลาง/เครื่องสาย/ดนตรีสากล จากวิทยาลัยนาฏศิลป

 

-วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงละครชาตรี จากคณะละครชาตรีจงกล

 

-วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงดนตรีสากล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

-วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงดนตรีคลาสสิกและขับร้องประสานเสียง จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

-วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงดนตรีไทย จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 

-วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การแสดงนาฏศิลป์/การแสดงดนตรีไทย จากโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์

 

หมายเหตุ **กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓